[mobile_menu_navigation my_menu = "Meny Mobile"]

We arrange your event

We arrange your event

Våre selskapsmenyer - et ekte norsk herregårdsmåltid

Vårt matkonsept er inspirert av Herregårdsmåltidene som ble servert på norske storgårder i siste halvdel av 1800-tallet. Disse ble tilberedt med norske råvarer som var ferske, syltede eller røkt i kombinasjon med spennende råvarer fra utlandet fraktet hjem med seilskuter. All mat fremstilles på vårt eget kjøkken og består bare av det beste som kan oppdrives. Våre dyktige kokker skaper egen personlighet og kreativitet i sin matlagning – skal vi kalle den norsk eller fransk?

Lunsj fra 12 – 14.15

> Se Lunsj Meny

Se Lunsj Meny Sett av litt tid til lunsj med et besøk på Værtshuset, enten det være seg kunder, ansatte, familie eller venner. Vi garanterer en avstressende og velsmakende pause fra en hektisk hverdag. La våre dyktige kokker anrette en lunsjtallerken som gir deg fornyet kraft og friskt mot til å fortsette dagen.

Á la Carte fra 15.00

> Se à la Carte Meny

I vår à la carte-meny finner du 1 til 6 retters måltider – og vi anbefaler vår vinmeny hvor vertskapet har valgt ut et antall utsøkte viner.

Sommergrilling

> Se Lunsj Meny

I sommersesongen kan du bestille grilling på din egen stein.

NB!!

For grupper over 6 personer må alle bestille samme meny.

Det kan fremdeles være ledige plasser selv om vår online bordbestilling viser fullt, så ring oss gjerne på tlf. 67 80 02 00.

Vi gjør oppmerksom på at bordbestillingen ikke blir effektuert før du har mottatt bekreftelse fra oss. Dersom det er mindre enn to dager til du ønsker å besøke oss, ber vi om at du kontakter oss direkte.

November og desember

På ukedager i november og desember har vi to bordsetninger for å kunne betjene alle som ønsker å besøke oss før jul. 
Lunsj: kl. 12:00 og 14:00
Første bordsetning: kl. 16:30 til 19:30
Andre bordsetning: kl. 20:00
Søndager: Lunch kl. 12:00, middag kl. 15:00 og 18:00

Jul på Værtshuset

Velkommen til en god gammeldags julefeiring på Værtshuset! 

> Gå til julemenyen 

Julearrangementer og julemeny fra 10. november.
I julesesongen har vi to bordsettinger:
Hverdager/Lørdag: 16:30 og 20:00
Søndag: 15:00 og 18:00. 

Et flere hundre år gammelt Vertshus i skogkanten, snøfnugg i luften, en sprakende peis og en meny full av tradisjonsrik julemat. Alt ligger til rette for en uforglemmelig julefeiring på Værtshuset Bærums Verk 

Vårt «Norskinspirerte Kjøkken» har hovedsakelig norsk mat på menyen. All mat fremstilles på vårt eget kjøkken og består av de beste råvarer som kan oppdrives. Vi som arbeider her ønsker å ta godt i mot deg og gi deg en følelse av å være en venn av huset.

Bestillingsrutiner i julen

Julen er svært travel tid, også for Værtshuset Bærums Verk. For å gi dere best mulig opplevelse har vi derfor noen bestillingsregler.

Er dere 6 eller flere må menyen forhåndsbestilles.
Det er ønskelig at lik meny bestilles for alle i selskapet.
Vi tilpasser naturligvis menyer for barn, allergikere og vegetarianere.
Minimum 3-retter.
Vi ber at meny og antall gjester bekreftes 7 dager før ankomst.
Ved reduksjon av det opprinnelig antall bestilte plasser, forbeholder Værtshuset Bærums Verk seg retten til å endre romplasseringen.
Ved oppgjør aksepterer vi kontant, eller kredittkortene Bank Axept, Visa, Eurocard, Diners og Amex. Kreditt/Faktura må avtales på forhånd.

Eventuelle spørsmål vedrørende arrangement, kan rettes til Værtshuset:
Mandag til fredag fra kl. 09:00
Lørdag og søndag fra kl. 13:00

Våre rom og stuer

Værtshuset har mange rom og stuer som er fordlet på flere byugninger på den omkring ett mål store eiendommen.

DOKTORSTUA:

Chambre separée. For selskaper på mellom åtte og fjorten gjester.

KJØKKENKROKEN:

Kan dekkes til fire gjester når resten av huset er proppfullt.

STUA:

Husets gamle storstue. Kan dekkes til opptil 30 gjester ved seks mindre bor.

SKJENKESTUA:

Åpent rom. Her får gjerne selskapet servert apertiff eller kaffe.

JOMFRUBURET:

Chambre separée. Rommet egner seg for mellom seks og ti gjester.

STUBBELOFTET:

Husets gamle storstue. Kan dekkes til opptil 30 gjester ved seks mindre bord.

PAVILJONGEN:

Uterom. Uterommet kan dekkest opp for inntil 70 selskapsgjester ved langbord.

FJØSET:

Husets gamle storstue. Kan dekkes til opptil 30 gjester ved seks mindre bor.

LÅVEN:

Husets gamle storstue. Kan dekkes til opptil 30 gjester ved seks mindre bor.

BRYGGERHUSET:

Husets gamle storstue. Kan dekkes til opptil 30 gjester ved seks mindre bor.

Our rooms

Værtshuset has many rooms and living rooms that are spread over several houses. 

DOKTORSTUA:
Chambre separée. For eight to fourteen guests. 

KJØKKENKROKEN:
For four guests when the rest of the house is fully booked. 

STUA:
The old large living room can take up to 30 guests at six smaller tables.

SKJENKESTUA:
Åpent rom. Her får gjerne selskapet servert apertiff eller kaffe. Open room where we serve apertiff or coffee.

JOMFRUBURET:
Chambre separée for six to ten guests. 

STUBBELOFTET:
Atmospheric living room, especially suitable for Christmas. For ut to 25 guests.

PAVILJONG/UTEOMRÅDE
With place to 100 guests outside on small tables, og 40- 50 guests under roof in Paviljongen.

LÅVEN/FJØSET: 
For 30-50 guests. It there are fewer guests, we take rent of the room. 

BRYGGERHUSET:
Eget Chambre separee for six to eight/ten guests. 

Our rooms

Låven

30-50 guests.

Paviljongen

100 guests outside around small tables.  

Jomfruburet

6–10 guests.

Skjenkestua

Here the guests is served apertiff or coffe. 

Stubbeloftet

14-25 guests.

Kjøkkenkroken

With place to 4 guests when the rest of the house is fully booked. 

Doktorstua

8 to 14 guests.

Stua

30 guests with six smaller tables. 

Bryggerhuset

Small groups with 6-10 guests.

Hold over the red circles to see the different rooms.

Our menus - a real Norwegian manor meal!

Our food concept is inspired by the manor meals that were served on Norwegian large farms in the latter half of the 19th century. These were prepared with Norwegian ingredients that were fresh, pickled or smoked in combination with exciting ingredients from abroad transported home by sailing ship. All food is prepared in our own kitchen and consists only of the best that can be recovered. Our skilled chefs create their own personality and creativity in their cooking – should we call it Norwegian or French?

Lunch

> See Lunch Menu

Set aside some time for lunch with a visit to Værtshuset, whether it be customers, employees, family or friends. We guarantee a de-stressing and tasty break from a hectic everyday life. Let our skilled chefs prepare a lunch plate that gives you renewed strength and fresh courage to continue the day.

Á la Carte 

> Sea à la Carte Menu

In our à la carte menu you will find 1 to 6 course meals – and we recommend our wine menu where the hosts have selected a number of exquisite wines.

Summer barbecue

> See Lunch Barbecue Menu

In the summer season you can order barbecue on your own stone.

NB!!

For groups over 6 people, everyone must order the same menu.

There may still be available seats even if our online table reservation shows full, so feel free to call us on tel.
+ 47 67 80 02 00.

Please note that the table reservation will not be processed until you have received confirmation from us. If it is less than two days until you want to visit us, we ask that you contact us directly.

November and December

On weekdays in November and December, we have two table settings to be able to serve everyone who wants to visit us before Christmas.
Lunch: 12:00 and 14:15
First table setting: 16:30 and 19:30
Second table setting 20:00
Sundays: Lunch 12:00, dinner 15:00 and 18:00

Christamas at Værtshuset

Welcome to a good old-fashioned Christmas celebration at Værtshuset!

> To Christmas menu

Christmas events and Christmas menu from 10th of November.
During the Christmas season we have two table settings:
Weekdays / Saturdays: 16:30 and 20:00
Sundays: 15:00 and 18:00.

A several hundred year old Inn at the edge of the forest, snowflakes in the air, a crackling fireplace and a menu full of traditional Christmas food. Everything is in place for an unforgettable Christmas celebration at Værtshuset Bærums Verk.

 

Our «Norwegian-inspired Kitchen» has mainly Norwegian food on the menu. All food is prepared in our own kitchen and consists of the best ingredients that can be recovered. We who work here want to welcome you and give you a feeling of being a friend of the house.

The kitchen has composed menus with a loving hand and we can compose a wine menu for these. «The best thing a human being can do is eat and drink and treat himself to good days in the midst of all his endeavors.» (Ecclesiastes 2:24)

Ordering routines at Christmas

Christmas is a very busy time, also for Værtshuset. To give you the best possible experience, we therefore have some ordering rules.

If you are 6 or more, the menu must be pre-ordered.
It is desirable that the same menu is ordered for everyone in the company.
We offer menus for children, allergy sufferers and vegetarians.
Minimum 3 courses.
We ask that the menu and number of guests must be confirmed 7 days before arrival.
By reducing the original number of booked places, Værtshuset reserves the right to change the room location.
Upon settlement, we accept cash or credit cards Bank Axept, Visa, Eurocard, Diners and Amex. Credit / Invoice must be agreed in advance.

Any questions regarding the event can be directed to Værtshuset:
Monday to Friday from 09:00
Saturday and Sunday from 13:00

Tastes from our menu